Image

Rekordhög medlemsförmån i december

Decembers elpriser blev rekordhöga i elområde SE3 och SE4. Det innebar en rekordstor medlemsförmån på 201 öre/kWh inklusive moms för privatpersoner oavsett var i landet som medlemmarna förbrukade sin el. Efter 3 månader med den nya prismodellen kan vi se att medlemsförmånen blivit riktiga bra samtliga månader, se graf nedan. 

Image

Produktion och driftstörningar

Under stora delar av november och december hade våra verk i Hedbodberget och Fallåsberget driftstörningar på grund av isbildningar på vingarna samt att det blåste mindre än normalt. Det innebar att vissa dagar stod några verk stilla och andra dagar gick det inte att köra på full effekt. Konsekvensen av driftstörningarna blev en underproduktion i jämförelse med medlemmarnas förbrukning, främst för november men även ett litet underskott i december. 


På årsbasis producerar vi 20% mer än medlemmarna förbrukar. Ett underskott av produktion är väldigt ovanligt, senast vi hade det var januari 2021. Ett underskott på vintern med större förbrukning och samtidigt höga elpriser blir tyvärr kostsamt för föreningen. Januari har passerat utan driftstörningar samt mycket vind vilket är väldigt positivt och det leder till ett välkommet överskott som reparerar kassaförlusten under november och december.

Lansering av Andelstorg

Vi har fått många önskemål från medlemmar att Solivind ska erbjuda en öppen handelsplats för vindandelar. Styrelsen valde att avvakta med lansering tills att den nya prismodellen var sjösatt och kunnat se resultatet av medlemsförmånen med elpristillägget under några månader. 


Styrelsen har nu beslutat att lansera ett andelstorg i februari. All information kommer finnas på hemsidan om hur man går tillväga för att köpa och sälja andelar och tillhörande villkor för att kvalitetssäkra och skapa trygghet för säljare och köpare vid uppgjorda affärer med andelar. 


För att köpa/sälja andelar mejlar du till andelstorg.solivind@telgeenergi.se med följande uppgifter:

- Ditt namn

- Din mejladress

- Telefonnummer

- Hur många andelar och till vilket andelspris du vill köpa eller sälja  

Aktuellt värde på våra verk och på andelar

Ändrade förutsättningar under 2022 ledde till ett besvärligt år för föreningen. Det positiva med året är att vi fått en kraftig värdestigning på våra verk. Under sommaren sålde vi och köpte ett verk till priser långt över det bokförda värdet i vår årsredovisning. 


De höga elpriserna har även ökat värdet av andelarna. Vi vet att det finns en stor efterfrågan av att köpa vindandelar, så marknadsvärdet på andelarna just nu är betydligt högre än för ett par år sedan.  Det blir intressant att se hur värdet på vindandelarna utvecklas när vi lanserar andelstorget. r förhoppning är att vi får in många köp- och säljordrar och att handel med andelar kommer i gång under våren. Vi känner till att några medlemmar under december 2022 sålde andelar till priser mellan 500–700 kr/andel. 

Hur ser föreningens ekonomi ut?

Resultatet för april till december blev totalt +306 Mkr. Det speglar dock inte vår kassa som fortfarande är mycket ansträngd då vi under november fick ett underskott på 0,35 GWh i vår produktion. Föreningen blev då tvungna att köpa motsvarande volym på spotmarknaden till höga elpriser. Prognosen just nu är att vi kommer klara likviditeten under februari och mars eftersom det sannolikt blir ett bra överskott i januari. Även om likviditeten är ansträngd för tillfället så är föreningens soliditet mycket bra. Tack vare den nya prismodellen så kommer kassan succesivt att byggas upp under året. 

Antal medlemmar och antal aktiva andelar

Solivind har drygt 4000 medlemmar som tillsammans äger 455.800 andelar varav 65.000 (14%) är vilande andelar som av olika anledningar inte är kopplad till ett elabonnemang hos Telge Energi.

Image

Varje kWh räknas - spara el för din och föreningens skull 

Att energisituationen är kraftigt ansträngd och elpriset historiskt högt vet de flesta. Tillsammans är det vi som använder elen som kan göra något åt situationen – genom att gemensamt minska vår förbrukning. Även om du inte har timdebitering så tjänar alla på att minska och/eller sprida ut förbrukningen.


En gemensam förbrukningssänkning kan både leda till sänkt elpris och till en säkrare energitillgång i vinter. På grund av elkrisen på kontinenten riskerar vi nämligen att inte ha tillräckligt med el under den kalla årstiden, om vi inte gemensamt tänker till. När vi alla använder mindre ström och flyttar vår förbrukning till tider på dygnet då färre använder el samtidigt och belastningen på elnätet är lägre, avlastar vi systemet. 


Energimyndigheten har skapat kampanjen Varje kWh räknas, som går ut på att vi alla kan göra små val i vår vardag som gör morgondagen bättre för var och en. Varje liten beteendeförändring gör stor skillnad när vi hjälps åt. För nu räknas varje kilowattimme. Det spelar lika stor roll vad du gör hemma, som i stugan eller vad du bidrar med på jobbet.


Några tips:

- Sprid ut din förbrukning: Försök att tvätta, diska och ladda elbilen när elanvändningen från industri, offentlig verksamhet och hushåll är som lägst – främst på natten och helgen. Det är en av de enskilt viktigaste åtgärderna du kan bidra med för att avlasta systemet. 

- Sänk inomhustemperaturen: När du sänker värmen inne med en grad minskar din elförbrukning med ungefär 5 procent. Kan du dessutom styra eluppvärmningen till mitt på dagen och på natten gör du en stor nytta för elsystemet.

- Spar på varmvattnet: Duscha snabbt och inte så hett och fyll upp tvätt- och diskmaskinen. Genom att byta till effektiva kranar och duschmunstycken kan du dessutom minska din varmvattenanvändning upp till 40 procent.

Släck: Stäng av apparater och släck när du lämnar rummet. Använd energieffektiva led-lampor.

- Tänk på vad du använder el till: Tänk ”spara”, inte ”slösa”. Undvik ”onödiga” grejer som drar mycket el, exempelvis elburen golvvärme, bastu och torktumlare.

Vänliga hälsningar,


Stefan Sundelius

Verksamhetsförvaltare

Facebook Instagram linkedIn Twitter YouTube